Ochrana osobních údajů klientů

Naše společnost je si vědoma významu ochrany osobních údajů našich klientů, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a příslušných norem EU. Z tohoto vychází i níže uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Pro uzavírání smluv a plnění povinností z nich vyplývající jsou některé Vaše údaje naprosto nezbytné. Údaje, které nám poskytnete, zpracováváme pro níže uvedené.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM osobních údajů

udělený v souladu s výše uvedeným zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOU).

 

Klient tímto poskytuje zcela dobrovolně souhlas společnosti MEXUS Co. s.r.o., IČ 28175581, se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 - Krč (dále jen "společnost")se zpracováním osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, adrese bydliště/trvalého pobytu, obchodní firma, název, sídlo, IČ, elektronickou adresu (email), telefonní číslo, údaje, bankovní spojení, poskytnutých v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy či smluv, za účelem zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či v souvislosti se smluvním či jiným právním vztahem uzavřený mezi ním a společností, poskytování našich služeb, dále pro vnitřní potřebu.

 

Dále klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, uvedených v občanském průkaze, k jehož kopii klient dává společnosti souhlas. Klient souhlasí dle §8 Zákona s provedením identifikace mé osoby zaznamenáváním identifikačních údajů z průkazu totožnosti, ověřením shody podoby s fotografií v průkazu totožnosti a bere na vědomí, že identifikační údaje takto získané, kopie dokladů k identifikaci, a v případě zastupování originál či ověřenou kopii plné moci, je společnost povinná uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem.

Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje společnost zpracovávala po dobu od udělení souhlasu do uplynutí 10 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného vztahu.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je klient:

 

poskytl v souvislosti se žádostí o zprostředkování smluvního vztahu. Společnost je oprávněna tyto údaje předat pouze spolupracující advokátní kanceláři za účelem vyhotovení příslušných smluv, vázající se k obchodnímu případu s klientem, neboť je to nezbytně nutné. Klient není povinen osobní údaje poskytnout a je oprávněn kdykoli písemně udělený souhlas odvolat. Pokud klient písemně požádá společnost, má právo na informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemci těchto údajů (advokátní kanceláři). Klient je dále oprávněn požádat společnost o opravu osobních údajů, zjistí-li, že již neodpovídají skutečnosti. Za účelem odvolání souhlasu, nebo případných oprav kontaktujte prosím: mexus@mexus-co.cz. Pokud klient odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost zpracování ukončí v přiměřené lhůtě dle administrativních možností. Odvolání souhlasu se nedotýká zpracování údajů, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu v souladu se zákonem.

 

Pokud klient zjistí anebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního života klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požádat společnost o vysvětlení a žádat aby společnost odstranila takto vzniklý závadný stav, případně je oprávněn udělený souhlas odvolat. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce má klient právo v případě porušení povinností společnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

Pro účely souhlasu se rozumí:

 

Společnost, správce a zpracovatelem dat se rozumí Mexus Co. s.r.o, Antala Staška 2027/77, Praha 4 - Krč, 140 00, IČ 28175581

Zpravované údaje jsme povinni poskytnout v případě daných zákonem, například organům státní správy, organům

Kde inzerujeme?

Naše úspěchy v číslech