eurobydleni  
nabidka poptávka Mexus-co reality
Rychle najdi : vše () | byty (1) | pronájmy (2)

» Energetické štítky

Energetické štítky

Vážení klienti, nově zajišťujeme energetické štítky pro nemovitosti. Jak jistě víte, od roku 2013 je tato povinnost u všech prodávaných a pronajímaných nemovitostí, viz. vysvětlení a informace:

Často kladené dotazy

Co je to průkaz energetické náročnosti?

 

Průkaz energetické náročnosti

 

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je

povinen

 

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen

"průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách

dokončených budov,

 

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od

1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500

m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší

než 250 m2,

 

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo

administrativní budovy

 

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1.

ledna 2015,

 

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1.

ledna 2017,

 

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1.

ledna 2019,

 

d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4

písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro

vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu

Unie,

 

e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala

povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c),

umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

 

f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické

inspekci.

 

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

 

a) zajistit zpracování průkazu

 

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

 

2. při pronájmu budovy,

 

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

 

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením

smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

 

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením

smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

 

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu

kupní smlouvy,

 

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu

nájemní smlouvy,

 

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v

průkazu v informačních a reklamních materiálech při

 

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

 

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

 

(3) Vlastník jednotky^5) je povinen

 

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě

jednotky,

 

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv

týkajících se nájmu jednotky,

 

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

 

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní

smlouvy,

 

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v

průkazu v informačních a reklamních materiálech při

 

1. prodeji jednotky,

 

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

 

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení

větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí

 

a) být zpracován pouze

 

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b),

nebo

 

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k

výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu

Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního

předpisu^5a),

 

b) být součástí dokumentace^14) při prokazování dodržení technických

požadavků na stavby^15),

 

c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm.

a) a b) obsahovat energetický posudek,

 

d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v

§ 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).

 

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v

budově stanoví prováděcí právní předpis.

 

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz

podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek

elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé

3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm.

c).

 

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část

této budovy včetně jednotky.

 

14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

 

15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.".

 

Kdy potřebuji průkaz energetické náročnosti podle novely, která vejde v platnost 1.1 2013?

1. Při prodeji budovy
2. Při prodeji ucelené části budovy
3. Při pronájmu budovy
4. Při prodeji bytové jednotky
5. Při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov

Kdy nemusí být průkaz zpracován?

1. Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.
2. U budovy s plochou do 50 m2.
3. U stavby pro rodinnou rekreaci.
4. U budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok.

Jaká je platnost průkazu?

Platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován


Datum aktualizace : 08.01.2013

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky
 
   
  eurobydleni